Regulamin - Certyfikat jakości dla planetariów

Regulamin „Certyfikatu jakości dla planetariów”

Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

 

 1. Certyfikat jest wyróżnieniem podkreślającym wysoki poziom dydaktyczny i merytoryczny oraz wkład różnych instytucji planetaryjnych w edukację i upowszechnianie astronomii w Polsce. Przyznając go Polskie Towarzystwo Astronomiczne rekomenduje społeczeństwu najlepsze Planetaria działające w naszym kraju.
 2. Certyfikat jest przyznawany co dwa lata różnego rodzaju placówkom planetaryjnym, działającym na terenie Polski przez Komisję Popularyzacji Astronomii na ich pisemny wniosek.
 3. Podstawą oceny danej jednostki są dane zawarte we wniosku oraz opinie Recenzentów na temat poszczególnych seansów prezentowanych w danym planetarium. Certyfikat przyznawany będzie tym jednostkom, które zostaną ocenione, co najmniej na 100 punktów.
 4. Oceniane będą następujące aspekty pracy planetariów

  dostępność planetarium dla społeczeństwa - maksymalna ocena 15 punktów.
  (Czy planetarium jest dostępne dla osób indywidualnych (6 punktów).
  Czy planetarium jest dostępne dla grup zorganizowanych (2 punkty).
  Czy planetarium jest dostępne dla osób niepełnosprawnych (2 punkty).
  Czy posiada stały harmonogram seansów (4 punkty).
  Czy informacja o harmonogramie jest dostępna w Internecie (1 punkt).

  poziom kompetencji kadry – maksymalna ocena 15 punktów. (Przygotowanie merytoryczne pracowników prowadzących i opracowujących seanse takie jak, studia wyższe z zakresu astronomii lub fizyki oraz przygotowanie pedagogiczne, ich dotychczasowa praktyka zawodowa itp.)

  prowadzenie pokazów nieba rzeczywistego – maksymalna ocena 15 punktów.
  (Czy seansom i prelekcjom w planetarium towarzyszą stałe lub okazjonalne pokazy Słońca i nieba nocnego)

  mobilność – maksymalna ocena 15 punktów.
  (Czy dana instytucja prowadzi seanse planetaryjne lub prelekcje astronomiczne poza własną siedzibą np. w szkołach.)

  systematyczna edukacja młodzieży – maksymalna ocena 15 punktów
  (Czy dana placówka prowadzi działalność różnego rodzaju kółek i klubów, organizuje obozy astronomiczne itp. Czy dana placówka organizuje lub współorganizuje ogólnopolskie lub lokalne konkursy astronomiczne dla dzieci i młodzieży itp.)

  inna działalność popularyzacyjna – maksymalna ocena 15 punktów
  (Czy planetarium współpracuje z mediami, uczestniczy lub organizuje pikniki popularno–naukowe, prowadzi strony internetowe o tematyce astronomicznej itp.)

  informacja o aktualnym niebie – maksymalna ocena 15 punktów
  (Czy planetarium systematycznie przedstawia aktualny widok nocnego nieba odpowiedni dla danej lokalizacji.)

  interaktywność i różnorodność tematyczna – maksymalna ocena 15 punktów
  (Czy oferta wnioskodawcy obejmuje seans z czynnym udziałem publiczności np. w postaci dyskusji i pytań do prelegenta itp. (10 punktów),
  Czy seanse są zróżnicowane pod względem stopnia trudności i wieku odbiorców (5 punktów)
 5. Do sumarycznej oceny danej jednostki dodawane będzie maksymalnie 10 punków za każdy odrębny tematycznie seans, jaki uzyska opinię zewnętrznego Recenzenta.
 6. Recenzentem seansów może być członek PTA, zaproponowany przez wnioskodawcę i zaaprobowany przez Komisję Popularyzacji Astronomii PTA.
 7. Wskazane jest, aby wnioskodawca dla różnych seansów uzyskał recenzję od różnych osób.
 8. Recenzent ocenia dany seans na podstawie:
  - jego poziomu merytorycznego (5 punktów)
  - aktualności podawanych treści (2 punkty)
  - atrakcyjności dla odbiorcy (2 punkty)
  - czy seans został opracowany samodzielnie przez daną jednostkę (1 punkt)
 9. Zewnętrzną oznaką uzyskania Certyfikatu jest dyplom oraz ozdobne plakietki informacyjne, jakie wnioskodawca powinien umieścić w miejscu widocznym dla publiczności.
 10. Na dyplomie i plakietkach podany jest rok uzyskania certyfikatu.
 11. Komisja Popularyzacji Astronomii może przyznać tytuł „Najlepsze Polskie Planetarium” oraz „Najlepsze planetarium mobilne”, jeśli uzna, że w danym roku o certyfikat ubiega się reprezentatywna liczba planetariów.

 

Przejdź do strony głównej "Certyfikatu jakości dla planetariów"