ESO Astronomy Camp 2016 - regulamin polskiego konkursu

ESO Astronomy Camp 2016 – regulamin polskiego konkursu

1)    Celem konkursu jest wybranie polskich kandydatów do udziału w międzynarodowym obozie astronomicznym ESO Astronomy Camp 2016.
2)    Konkurs przeznaczony jest dla osób uczących się w dziennych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce.
3)    Warunki uczestnictwa:
- wiek od 16 do 18 lat (osoby urodzone w latach: 1998, 1999 i 2000)
- czynne zainteresowanie astronomią
- komunikatywna znajomość języka angielskiego
- w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
4)    Zadaniem uczestników konkursu jest przesłanie krótkiego filmu w języku angielskim (trwającego nie więcej niż trzy minuty) na temat "I would most like to discover/invent ...... because........”. Kandydat powinien występować w filmie i mówić po angielsku.
5)    Zgłoszenia przyjmowane są od 31 maja 2016 r. do 4 października 2016 r. poprzez formularz zgłoszeniowy: http://www.sterrenlab.com/camps/eso-astronomy-camp-2016/.
6)    Wszystkie polskie zgłoszenia poprzez formularz międzynarodowy biorą udział w konkursie na polskie stypendium. Nie ma dodatkowego, osobnego formularza dla polskich uczestników.
7)    W ramach zgłoszenia obowiązkowe jest wypełnienie wszystkich pól formularza oraz podanie danych kontaktowych (w przypadku osób niepełnoletnich także danych kontaktowych do rodzica lub opiekuna prawnego). Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Europejskie Obserwatorium Południowe i partnerów konkursu na potrzeby przeprowadzenia konkursu i obozu.
8)    Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz nazwy szkoły uczestnika, jeśli znajdzie się on na liście laureatów. Opublikowane mogą zostać także filmy zgłoszone przez laureatów. Zgłoszenie do kokursu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatną publikację filmu przez organizatorów i patronó medialnych konkursu.
9)    Polski konkurs prowadzony jest przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA).
10)  ESO Astronomy Camp 2016, zwany dalej obozem, jest organizowany przez Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) we współpracy ze Sterrenlab.
11)  Obóz odbędzie się w dniach 26 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r. w Obserwatorium Astronomicznym Aosta Valley w Saint-Barthelemy w gminie Nus we Włoszech.
12)  Koszt udziału w obozie wynosi 500 euro i obejmuje: zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu w Saint Barthelemy, opiekę przez profesjonalną kadrę, program astronomiczny i rozrywkowy, materiały, wycieczki, transport wewnętrzny oraz ubezpieczenie. Opłata za obóz nie obejmuje kosztów podróży do Włoch.
13) Zgłoszenie udziału w konkursie nie jest deklaracją poniesienia opłaty za obóz. Dla czołowych laureatów mamy stypendia (patrz punkt 14), a jeśli liczba miejsc dla Polski będzie większa niż liczba stypendiów, to osoby zakwalifikowane na miejsca niestypendialne będą poproszone o potwierdzenie czy chcą uczestniczyć w obozie (w przypadku rezygnacji ich miejsce zostanie zaoferowane kolejnej osobie z listy).
14)  Dla czołowych laureatów konkursu z Polski przewidziane są stypendia pokrywające koszt udział w obozie i koszt biletów lotniczych. Dokłądna liczba stypendium nie jest jeszcze znana, gdyż zależy od wyników konkursu grantowego od Unii Europejskiej oraz od rozmów ze sponsorami. Na pewno będzie przynajmniej jedno stypendium. [ten punkt regulaminu zostanie skorygowany gdy zostaną ogłoszone wyniki grantu]
15)    Patron medialny konkursu: Urania – Postępy Astronomii.
16)    Ważne odnośniki:
Formularz zgłoszeniowy: http://www.sterrenlab.com/camps/eso-astronomy-camp-2016/
Ogłoszenie ESO o obozie: https://www.eso.org/public/poland/announcements/ann16031/
Witryna obozu: http://www.sterrenlab.com/camps/eso-astronomy-camp-2016/