Regulamin Komisji Rewizyjnej PTA

Regulamin Komisji Rewizyjnej PTA


Pobierz regulamin jako plik PDFREGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO

I. Członkowie i zebrania Komisji Rewizyjnej

§ 1.

Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontroli Towarzystwa. Kadencja Komisji trwa dwa lata.


§ 2.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji. Wybór przewodniczącego powinien nastąpić w ciągu 1 miesiąca od wyboru Komisji; zebranie w celu wyboru przewodniczącego powinien zwołać najstarszy wiekiem członek Komisji.


§ 3.

Utrata członkostwa Komisji Rewizyjnej nastąpić może:

a) na własną prośbę członka za zgodą (wyrażoną w formie uchwały) Komisji Rewizyjnej,

b) w wyniku uchwały Walnego Zebrania,

c) utraty praw członkowskich lub zawieszenia w prawach członka zwyczajnego Towarzystwa, na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,

d) w przypadku trwałej niezdolności do wykonywania przez członka swej funkcji w Komisji, na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej.


§ 4.

W razie ustąpienia części członków Komisja Rewizyjna powołuje na zasadzie dokooptowania na ich miejsce nowych członków (spośród członków zwyczajnych Towarzystwa, spoza władz Towarzystwa), w liczbie jednak nie większej od dwu.


§ 5. 

Do obowiązków przewodniczącego Komisji Rewizyjnej należy:

a) kierowanie pracami Komisji Rewizyjnej,

b) zarządzanie kontroli działalności Towarzystwa,

c) zwoływanie i przewodniczenie zebraniom Komisji Rewizyjnej,

d) przygotowywanie wraz z członkami Komisji sprawozdań dla Walnego Zebrania i Zarządu Głównego oraz wniosku o udzielenie lub odmówienie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,

e) w przypadku stwierdzenia przez Komisję dopuszczenia się przez członków lub władze Towarzystwa czynów podlegających karom organizacyjnym, kierowanie oskarżeń do Sądu Koleżeńskiego.


§ 6.

Do obowiązków członków Komisji Rewizyjnej należy:

a) udział w zebraniach Komisji Rewizyjnej i przeprowadzaniu przez nią kontroli Towarzystwa,

b) wykonywanie poleceń Komisji Rewizyjnej.


§ 7.

Zawiadomienia o zebraniach Komisji Rewizyjnej powinny być rozesłane do członków Komisji przynajmniej na 8 dni przed datą zebrania. Przewodniczący Komisji ma prawo wezwać lub zaprosić na zebranie każdego członka Towarzystwa.


§ 8.

Uchwały zebrania Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.


II. Kontrola działalności Towarzystwa

§ 9.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może w każdej chwili zarządzić kontrolę działalności Towarzystwa, każdego organu jego władz. Przewodniczący powinien zawiadomić wszystkich członków Komisji o terminie i zakresie kontroli (członkowie Komisji obowiązani są traktować te dane jako poufne) ustnie, listownie lub telefonicznie jak najwcześniej, jeżeli to możliwe przed terminem kontroli. Kontrola może być przeprowadzona niezależnie od liczby uczestniczących w niej członków Komisji Rewizyjnej.


§ 10.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zlecić jednemu lub dwu członkom Komisji przeprowadzenie kontroli.


§ 11.

W przypadkach, gdy w kontroli nie uczestniczą wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej, wnioski pokontrolne powinny być zatwierdzone na zebraniu Komisji. Przeprowadzający kontrolę powinien (powinni) przedstawić na zebraniu dokumentację uzasadniającą stawiane przez niego (nich) wnioski.


§ 12.

Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Towarzystwa i prawo przesłuchania wszystkich członków Towarzystwa w sprawach objętych działalnością Towarzystwa.


§ 13.

Sprawozdania składane przez Komisję Rewizyjną Walnemu Zebraniu i wnioski pokontrolne składane Zarządowi Głównemu powinny zawierać:

a) ocenę działalności Zarządu Głównego w zakresie realizacji celów Towarzystwa określonych w §§ 8 i 9 statutu,

b) ocenę wykonywania przez Zarząd Główny uchwał Walnego Zebrania,

c) wyniki kontroli działalności finansowej Towarzystwa,

d) ocenę działalności wydawniczej Towarzystwa,

e) ocenę działalności komisji i sekcji Towarzystwa,

f) ocenę zgodności ze statutem i regulaminami postępowania władz Towarzystwa oraz podejmowanych przez nie uchwał,

g) wyniki kontroli wykonywania orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

h) ocenę wykonania przez władze Towarzystwa zaleceń pokontrolnych.

Komisja Rewizyjna ma prawo przedstawienia Walnemu Zebraniu i Zarządowi Głównemu wniosków pokontrolnych oraz zaleceń odnośnie usunięcia dostrzeżonych braków w działalności Towarzystwa.


III. Postanowienia ogólne

§ 14.

Obrady zebrań Komisji Rewizyjnej są protokołowane. Protokół Zebrania Komisji Rewizyjnej jest zatwierdzony na następnym zebraniu Komisji. Protokoły z zebrań Komisji Rewizyjnej powinny być składane w Biurze Towarzystwa w ciągu 7 dni od daty zebrania. Protokoły zebrań Komisji Rewizyjnej oraz protokoły i zalecenia pokontrolne powinny być przechowywane w Biurze Towarzystwa przez czas nieograniczony.


§ 15.

Członkowie Komisji Rewizyjnej korzystają z pomocy Biura Towarzystwa we wszystkich pracach kancelaryjnych związanych z ich pracą w Komisji Rewizyjnej.


§ 16.

Korespondencję do Komisji Rewizyjnej należy kierować na adres Biura Towarzystwa.


§ 17.

Zmiany w regulaminie Komisji Rewizyjnej wymagają uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa.


§ 18.

W przypadku uchwalenia zmian w statucie Towarzystwa, tracą moc te przepisy niniejszego regulaminu, które stałyby się sprzeczne z nową wersją statutu Towarzystwa.


§ 19.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.