Regulamin Walnego Zebrania PTA

Regulamin Walnego Zebrania PTA


Pobierz regulamin jako plik PDF


REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO

I. Tryb zwoływania Walnych Zebrań


§ 1.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa i działa na podstawie statutu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.


§ 2. 

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny raz na dwa lata w związku z zakończeniem kadencji władz Towarzystwa.


§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek (zawierający proponowaną tematykę obrad) Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków zwyczajnych. Wnioski członków zwyczajnych w sprawie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinny być kierowane do Komisji Rewizyjnej, która przekazuje je Zarządowi Głównemu, gdy liczba członków domagających się zwołania Zebrania przekroczy wymagane minimum 1/3 członków zwyczajnych.


§ 4.

Wyznacza się dwa terminy Walnego Zebrania.


§ 5.

Terminy, miejsce i proponowany porządek obrad Walnego Zebrania ustala uchwała Zarządu Głównego. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania na wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków powinno nastąpić w ciągu 60 dni od daty otrzymania wniosku przez Zarząd Główny, a projekt porządku obrad powinien zawierać tematy wskazane we wniosku.


§ 6.

Program Walnego Zebrania, zawierający terminy, miejsce i projektowany porządek obrad, powinien być rozesłany przez Zarząd Główny do wszystkich członków zwyczajnych i honorowych Towarzystwa przynajmniej 21 dni przed pierwszym terminem Zebrania. Program powinien także zawierać imiona i nazwiska proponowanych przez Zarząd Główny kandydatów na członków honorowych Towarzystwa i członków, których wykluczenie z Towarzystwa ma być przez Zebranie rozważane oraz tekst proponowanych zmian w statucie Towarzystwa, jeżeli sprawy te przewidziane są w porządku obrad.


§ 7.

Zarząd Główny obowiązany jest do przygotowania właściwie wyposażonej sali na obrady Walnego Zebrania, stemplowanych pieczęcią Towarzystwa kart do głosowania oraz dostarczenia przewodniczącemu Walnego Zebrania tekstów projektowanego porządku obrad Walnego Zebrania, statutu Towarzystwa i regulaminu Walnego Zebrania oraz listy członków (honorowych i zwyczajnych) Towarzystwa i osób zaproszonych przez Zarząd Główny do uczestniczenia w Walnym Zebraniu.


II. Obrady


§ 8.

W Walnym Zebraniu mają prawo brać udział:

a) z głosem decydującym - wszyscy członkowie zwyczajni Towarzystwa,

b) z głosem doradczym - członkowie honorowi Towarzystwa, osoby zaproszone do uczestniczenia przez Zarząd Główny, osoby, którym udzieli na to zezwolenia przewodniczący Walnego Zebrania.


§ 9.

Prezes Towarzystwa, lub zastępujący go członek Zarządu Głównego, otwiera Walne Zebranie i przeprowadza (w głosowaniu jawnym) wybory przewodniczącego Walnego Zebrania (w dalszej treści regulaminu zwanego przewodniczącym). Przewodniczącym nie może zostać osoba wchodząca w skład Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, ani kandydat na członka honorowego Towarzystwa.


§ 10.

Przewodniczący powołuje sekretarzy (w liczbie 1-3) w celu sporządzenia protokółu z Walnego Zebrania oraz pomocy w prowadzeniu Walnego Zebrania.


§ 11.

Do obowiązków przewodniczącego należy:

a) stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania,

b) przeprowadzenie Walnego Zebrania zgodnie z porządkiem obrad,

c) przyjmowanie wniosków i udzielanie głosu mówcom,

d) ustalenie kolejności dyskusji i głosowania nad wnioskami,

e) dbałość o sprawny przebieg obrad,

f) przeprowadzenie wyborów władz i członków honorowych Towarzystwa oraz ogłoszenie wyników tych wyborów,

g) przygotowanie wraz z sekretarzami i przekazanie w ciągu miesiąca od daty Zebrania do Biura Towarzystwa protokółu (w 3 egzemplarzach) z obrad Walnego Zebrania.

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zebrania przewodniczącemu przysługuje prawo ograniczenia listy dyskutantów oraz czasu dyskusji, zarządzenia przerwy w obradach, a także wykluczenia z Zebrania osób (w tym także i członków Towarzystwa), które swym zachowaniem zakłócają tok obrad.


§ 12.

Wszystkie projekty uchwał powinny być składane przewodniczącemu na piśmie.


§ 13.

Walne Zebranie w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru władz i członków honorowych Towarzystwa oraz rozstrzyga w sprawach wniosków Sądu Koleżeńskiego i odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, natomiast w głosowaniu jawnym przyjmuje porządek obrad, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, udziela lub odmawia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Uchwały w innych sprawach podejmowane być mogą w głosowaniu tajnym lub jawnym, zależnie od decyzji przewodniczącego. Głosowanie musi być przeprowadzone jako tajne, jeżeli zażąda tego przynajmniej 5 członków zwyczajnych Towarzystwa uczestniczących w Walnym Zebraniu.


III. Wybory


§ 14.

Walne Zebranie przeprowadza osobno (z wyjątkami określonymi § 22) w kolejnych turach wybory:

a) prezesa,

b) wiceprezesa,

c) członków i zastępców członków Zarządu Głównego,

d) Komisji Rewizyjnej,

e) Sądu Koleżeńskiego,

f) członków honorowych Towarzystwa.


§ 15.

W celu pomocy w przeprowadzaniu wyborów przewodniczący powołuje 3-5 osobową komisję skrutacyjną. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić kandydaci na członków honorowych Towarzystwa. W przypadku zgłoszenia członka komisji skrutacyjnej jako kandydata do władz Towarzystwa, przewodniczący powołuje na jego miejsce innego członka komisji.


§ 16.

Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:

a) prowadzenie listy zgłoszonych kandydatów do władz Towarzystwa,

b) rozdanie i zebranie wypełnionych kart do głosowania,

c) decyzja o ważności każdej z oddanych kart do głosowania,

d) obliczenie liczby ważnych kart do głosowania oddanych przez głosujących, kart unieważnionych, głosów, które otrzymał każdy z kandydatów,

e) przekazanie danych wymienionych w p-cie d) przewodniczącemu.


§ 17.

Kandydatury do władz Towarzystwa zgłaszane są ustnie w czasie Zebrania przez uczestniczących w Zebraniu członków zwyczajnych Towarzystwa.


§ 18.

Lista kandydatów na dane stanowisko lub do danego organu władz Towarzystwa może być przez przewodniczącego zamknięta, gdy liczba kandydatów jest równa lub większa od liczby stanowisk do obsadzenia i nie są już zgłaszane nowe kandydatury. Przewodniczący ma obowiązek zgłoszenia kandydatów do władz Towarzystwa w przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba osób wybieranych i nie są już zgłaszane nowe kandydatury.


§ 19.

Karty do głosowania w wyborach do władz Towarzystwa powinny być przez głosujących wypełnione czytelnie i zawierać nazwiska z listy kandydatów (każde nazwisko może być wymienione tylko jeden raz); liczba nazwisk wymienionych przez głosujących na kartce powinna być nie większa niż liczba wybieranych osób. Karty wypełnione w inny sposób uważane będą za nieważne.


§ 20.

Osoby wybrane do władz Towarzystwa muszą uzyskać więcej niż 50% ważnie oddanych głosów.


§ 21.

W przypadku, gdy w pierwszej turze głosowania nie zostanie dokonany wybór na dane stanowisko, lub też będzie wybrany niepełny skład danego organu władz Towarzystwa przeprowadza się następne tury głosowania ograniczając za każdym razem listę kandydatów:

a) w każdej turze (począwszy od drugiej) przez skreślenie z listy jednego kandydata, który w ostatnio przeprowadzonej turze otrzymał najmniejszą liczbę głosów,

b) w drugiej turze (po zastosowaniu p-tu a) przez pozostawienie w wyborach prezesa i wiceprezesa Towarzystwa - nie więcej niż 3 kandydatów, w wyborach do innych organów władz - kandydatów w liczbie nie większej niż 150% liczby stanowisk, które mają być obsadzone. Skreśleniu z listy podlegają kandydaci w kolejności od najmniejszej liczby głosów uzyskanych w pierwszej turze. Niniejsza zasada nie ma zastosowania, gdy na liście kandydatów pozostają tylko 2 nazwiska.

W przypadku, gdy skreślenia należy dokonać spośród kandydatów o tej samej liczbie głosów, o skreśleniu z listy określonych kandydatów decyduje przewodniczący.


§ 22. 

W przypadku gdy głosowania przeprowadzone według zasad określonych w § 21 nie doprowadzą do wyboru prezesa Towarzystwa, wybory prezesa łączy się z wyborami wiceprezesa. W analogicznych okolicznościach wybory prezesa i wiceprezesa lub wybory wiceprezesa łączy się z wyborami Zarządu Głównego. W tych przypadkach liczba nazwisk wymienionych na karcie przez głosujących musi być równa liczbie wybieranych osób; inaczej wypełnione karty do głosowania uważane będą za nieważne. O objęciu stanowiska prezesa i wiceprezesa decyduje wówczas to, który z kandydatów wybrany został we wcześniejszej turze głosowania, a wśród kandydatów wybranych w tej samej turze decyduje liczba uzyskanych głosów.


§ 23. 

W wyborach członków i zastępców członków Zarządu Głównego wybiera się 5 osób. Trzy spośród nich, wybrane we wcześniejszej turze, a wśród wybranych w tej samej turze - większą liczbą głosów, zostają członkami Zarządu, pozostałe - zastępcami członków.


§ 24. 

W wyborach Komisji Rewizyjnej wybiera się 3 osoby.


§ 25. 

W wyborach Sądu Koleżeńskiego wybiera się 5 osób. Przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Sądu Koleżeńskiego zostają kolejno członkowie Sądu wybrani we wcześniejszej turze, a wśród wybranych w tej samej turze - większą liczbą głosów (w przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez członków Sądu Koleżeńskiego wybranych jako pierwsi w tej samej turze, wyższe stanowisko obejmuje starszy wiekiem).


§ 26. 

W przypadku, gdy w wyborach na prezesa i wiceprezesa Towarzystwa przeprowadzonych według zasad § 22, w wyborach członków i zastępców członków Zarządu Głównego, członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, liczba kandydatów, którzy otrzymali ponad 50% głosów, jest większa od liczby stanowisk do obsadzenia - stanowiska obejmują wybrani we wcześniejszej turze, a wśród wybranych w tej samej turze - większą liczbą głosów (przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego).


§ 27.

W przypadku, gdy głosowanie przeprowadzone według zasad określonych w §§ 20-26 nie doprowadzą do wyboru pełnego składu każdego z organów władz Towarzystwa, przeprowadza się wybory uzupełniające na wakujące stanowiska, otwierając nową listę kandydatów.


§ 28. 

Kandydatury członków honorowych Towarzystwa wraz z motywacją przedstawia Zarząd Główny Towarzystwa, Zarząd Główny obowiązany jest dostarczyć na piśmie przewodniczącemu tekst uchwały Zarządu, mocą której kandydatury te zostały zatwierdzone.


§ 29. 

Kandydaci na członków honorowych Towarzystwa nie powinni przebywać na sali obrad podczas prezentacji ich kandydatur przez Zarząd, ani w czasie dyskusji nad nimi. Biorą oni jednak udział w głosowaniu, jeżeli są członkami zwyczajnymi Towarzystwa.


§ 30. 

Karty do głosowania w wyborach na członków honorowych powinny zawierać listę kandydatów. Głosujący czytelnie piszą przy każdym nazwisku słowa „tak" lub „nie", lub „wstrzymuję się". Karty inaczej wypełnione uważane będą za nieważne.


§ 31. 

Wyniki głosowań w wyborach członków honorowych i we wszystkich turach wyborów władz Towarzystwa powinny być podane w protokole z obrad Walnego Zebrania.


IV. Postanowienia ogólne


§ 32.

Protokół z Walnego Zebrania zatwierdzany jest na następnym Walnym Zebraniu Towarzystwa.


§ 33.

Przewodniczący i sekretarze Walnego Zebrania korzystają z pomocy Biura Towarzystwa w pracach kancelaryjnych związanych z przygotowaniem protokołu z obrad Walnego Zebrania.


§ 34.

Protokoły z obrad Walnych Zebrań przechowywane są przez czas nieograniczony w Biurze Towarzystwa.


§ 35.

Zmiany w regulaminie Walnego Zebrania wymagają uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa.


§ 36.

W przypadku uchwalenia zmian w statucie Towarzystwa, tracą moc te przepisy niniejszego regulaminu, które stałyby się sprzeczne z nową wersją statutu Towarzystwa.


§ 37.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą uchwalenia go przez Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.