Statut PTA

Statut PTA

Sąd Rejonowy w Warszawie zatwierdził zmiany w statucie Towarzystwa zaproponowane podczas ostatniego Zjazdu we wrześniu 2001 roku w Krakowie. Poniższy tekst uwzględnia te zmiany.


Pobierz statut jako plik PDF


STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO

I. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny stowarzyszenia

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Astronomiczne (w dalszej treści statutu zwane Towarzystwem).


§2.

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.


§ 3.

Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.


§ 4.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.


§ 5.

Towarzystwo posiada pieczęć okrągłą z napisem w otoku: „Polskie Towarzystwo Astronomiczne", okalającym napis: „Zarząd".


§ 6.

Towarzystwo może należeć do organizacji krajowych i zagranicznych o zbliżonym charakterze działania.


II. Cele i środki działania

§ 7.

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk astronomicznych, ich dydaktyki i popularyzacji w społeczeństwie.


§ 8.

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:

a) organizuje zjazdy i wyprawy naukowe, konkursy, zebrania naukowe, kursy, odczyty, wykłady i wystawy; seminaria i szkoły letnie,

b) prowadzi własną działalność wydawniczą oraz może wspierać działalność wydawniczą z dziedziny astronomii, jej dydaktyki, historii i zastosowań,

c) wydaje opinie o stanie i potrzebach astronomii polskiej oraz kieruje w tych sprawach dezyderaty do właściwych władz, urzędów i instytucji, 

d) utrzymuje łączność z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą.


III. Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§ 9.

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

2. Członkostwo honorowe nie wyklucza członkostwa zwyczajnego.


§ 10.

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która opublikowała co najmniej jedną pracę naukową z dziedziny nauk astronomicznych lub posiada dyplom ukończenia studiów astronomicznych.

2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być także cudzoziemiec – bez względu na miejsce zamieszkania – pod warunkiem opublikowania co najmniej jednej pracy naukowej z dziedziny nauk astronomicznych lub posiadania dyplomu ukończenia studiów astronomicznych.

3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny Towarzystwa na pisemny wniosek kandydata.


§ 11.

1. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Towarzystwo.

2. Członkami wspierającymi Towarzystwo mogą być także osoby fizyczne.


§ 12.

1. Członkiem honorowym może zostać osoba zasłużona dla rozwoju astronomii w Polsce lub posiadająca wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie astronomii.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Towarzystwa większością 2/3 głosów oddanych w głosowaniu tajnym, na wniosek Zarządu Głównego podjęty jednogłośnie.


§ 13.

Obowiązkiem członka zwyczajnego jest czynny udział w pracach Towarzystwa, opłacanie składek członkowskich, stosowanie się do zarządzeń władz Towarzystwa. Członek zwyczajny ma prawo do udziału w obradach Walnego Zebrania, ma czynne i bierne prawo wyborcze, prawo stawiania wniosków i głosowania z głosem decydującym.


§ 14.

1. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania jedynie z głosem doradczym.

2. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania po zaproszeniu go przez Zarząd Główny. Zachowuje jedynie głos doradczy.


§ 15.

Członkowie zwyczajni i honorowi mogą otrzymywać wydawnictwa Towarzystwa po zniżonej cenie, pod warunkiem przyznania im takiego uprawnienia przez Zarząd Główny.


§ 16.

1. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zebranie.

2. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni od uiszczania składek członkowskich.


§ 17.

Utrata praw członkowskich może nastąpić na wypadek skreślenia z listy członków lub na skutek wykluczenia z Towarzystwa.


§ 18.

Skreślenie z listy członków zachodzi na mocy uchwały Zarządu Głównego w razie:

a) nie uiszczania przez członka zwyczajnego składek członkowskich w ciągu dwóch lat,

b) na skutek złożonej na piśmie rezygnacji.


§ 19.

Osoba skreślona z listy członków zwyczajnych może być, po upływie 6 miesięcy od daty skreślenia, na mocy uchwały Zarządu reaktywowana w prawach członka zwyczajnego na swój pisemny wniosek, pod warunkiem opłacenia składek członkowskich za cały zaległy okres.


§ 20.

Członek zwyczajny może być, orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, wykluczony z Towarzystwa za czyny nie licujące z godnością członka lub za działalność na szkodę Towarzystwa. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje mu prawo odwołania się do Walnego Zebrania. Członek honorowy może być uchwałą Walnego Zebrania, na wniosek Sądu Koleżeńskiego, wykluczony z Towarzystwa za czyny nie licujące z godnością członka lub za działalność na szkodę Towarzystwa.


IV. Władze Towarzystwa

§ 21.

1. Władzami Towarzystwa są: 

a) Walne Zebranie, 

b) Zarząd Główny,

c) Komisja Rewizyjna.

2. W Towarzystwie działa Sąd Koleżeński.


§ 22.

Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa dwa lata.

§ 23.

Członkowie Towarzystwa pełnią swe funkcje we władzach Towarzystwa honorowo.


§ 24.

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie. Walne Zebrania moga byc zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebrania Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny raz na dwa lata.

3. Nadzwyczajne Walne Zebrania Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na żądanie pisemne 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa lub na żądanie Komisji Rewizyjnej. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty podjęcia takiej uchwały przez Zarząd lub daty złożenia wniosku przez członków Towarzystwa lub Komisję Rewizyjną.

5. Zawiadomienia o czasie, miejscu i przedmiocie Walnego Zebrania Zarząd wysyła członkom Towarzystwa listem poleconym lub doręcza za pokwitowaniem osobiście.


§ 25. 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) ustanawianie ogólnych założeń działalności Towarzystwa, w szczególności zaś wytycznych co do kierunku jego działalności statutowej i gospodarczej,

b) uchwalanie statutu Towarzystwa i jego zmian,

c) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Towarzystwa,

d) podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej Towarzystwa,

e) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

f) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym władzom Towarzystwa,

g) wybór – w głosowaniu tajnym – Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Głównego, pozostałych członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

h) podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego Towarzystwa,

i) rozpatrywanie wniosków Sądu Koleżeńskiego oraz odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

j) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania oraz zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

k) ustalanie wysokości składek członkowskich.


§ 26. 

1. Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę członków, którzy wzięli w nim udział, pod warunkiem wysłania wszystkim członkom Towarzystwa zawiadomień, o których mowa w § 24 pkt. 5 – na adresy podane przez członków Towarzystwa lub doręczenia osobistego. Na wniosek członka Towarzystwa, korespondencję można przesyłać na podany przez niego adres komputerowy – ze skutkiem doręczenia. 

2. Za wyjątkiem spraw określonych w pkt. 3, 4 i 5 – uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym.

3. Głosowania tajnego wymagają:

a) wybór i odwołanie członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

b) sprawy wykluczenia członków zwyczajnych i honorowych Towarzystwa, którzy odwołali się od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,

c) inne sprawy osobowe, jeśli przynajmniej 1 członek zgłosił taki wniosek.

4. Większości bezwzględnej 2/3 głosów oddanych wymagają sprawy dotyczące:

a) zmiany statutu,

b) rozwiązania się Towarzystwa,

c) wykluczenia członków honorowych i zwyczajnych Towarzystwa, którzy odwołali się od orzeczenia Sądu koleżeńskiego.

5. Bezwzględnej większości (50 %) głosów oddanych wymaga wybór członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

6. W wypadku zaistnienia konieczności uzupełnienia składu Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego do organów tych wchodzą osoby, które uzyskały kolejną największą liczbę głosów.


§ 27. 

1. Zarząd Główny składa się co najmniej z 5 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza. O liczbie członków Zarządu Głównego decyduje Walne Zebranie. 

2. Zarząd Główny działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzanego przez Walne Zebranie.


§ 28. 

Do obowiązków Zarządu Głównego należy:

a) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i wytycznymi Walnego Zebrania,

b) zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zebrań,

c) przyjmowanie członków Towarzystwa (§ 10 pkt. 3), skreślanie członków Towarzystwa i ich reaktywowanie,

d) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

e) prowadzenie gospodarki finansowej Towarzystwa,

f) ustalenie preliminarza budżetowego,

g) kierowanie działalnością wydawniczą Towarzystwa;

h) powoływanie spośród członków Towarzystwa komisji do wykonywania poszczególnych zadań,

i) powoływanie sekcji tematycznych, których zadaniem jest praca nad określonymi zagadnieniami naukowymi,

j) organizowanie zjazdów Towarzystwa, kursów, konferencji, sympozjów naukowych, seminariów i szkół letnich.


§ 29. 

Zarząd Główny zbiera się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Zarząd Główny ma prawo zapraszania na swe zebrania innych członków Towarzystwa.


§ 30. 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa uprawniony jest prezes, lub wiceprezes lub sekretarz działający w granicach upoważnienia udzielonego im przez Zarząd Główny. Oświadczenia woli dotyczące spraw majątkowych wymagają współdziałania i podpisów dwóch członków Zarządu Głównego, w każdym wypadku udziału i podpisu skarbnika.


§ 31. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób (w tej liczbie przewodniczącego i dwóch członków).

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu Głównego ani członek Sądu Koleżeńskiego.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.


§ 32. 

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu Głównego Towarzystwa,

b) kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,

c) dokonywanie kontroli działalności Towarzystwa nie rzadziej niż raz do roku (Komisja Rewizyjna ma prawo dokonania kontroli w każdej chwili) i składanie Zarządowi Głównemu - przynajmniej raz do roku – sprawozdania z przeprowadzonej kontroli oraz wniosków pokontrolnych,

d) składanie Walnemu Zebraniu wniosku o udzielenie albo odmówienie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.


§ 33.

Sąd Koleżeński składa się z pięciu osób (w tej liczbie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i trzech członków). Sąd Koleżeński działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.


§ 34.

Sąd Koleżeński:

a) rozpatruje sprawy między członkami oraz między władzami Towarzystwa i członkami, wynikające z ich stosunku do Towarzystwa oraz o naruszenie przez członków norm etyki zawodowej lub zasad koleżeńskich w stosunkach wewnątrz organizacyjnych,

b) orzeka o wykluczeniu członków zwyczajnych z Towarzystwa,

c) przedstawia Walnemu Zebraniu wnioski o wykluczenie z Towarzystwa członków honorowych.

Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego rozpatruje Walne Zebranie. Członkowie wykluczeni z Towarzystwa, którzy złożyli odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, pozostają zawieszeni w prawach członka do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie.


V. Majątek Towarzystwa

§ 35.

1. Majątek Towarzystwa może składać się z nieruchomości, ruchomości i funduszy. Majątek ten powstaje ze składek członkowskich, subwencji, darowizn, zapisów, dotacji, wpływów ze sprzedaży wydawnictw, prenumerat i lokat bankowych oraz z ofiarności publicznej.

2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.

3. Dochód z działalności gospodarczej służyć może jedynie realizacji celów statutowych i w żadnym razie nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


VI. Zmiany Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 36.

1. Wnioski w sprawie zmiany Statutu może zgłaszać co najmniej 1/3 członków Towarzystwa do Zarządu Głównego. Zarząd Główny po zaopiniowaniu, przedkłada taki wniosek pod obrady Walnego Zebrania.

2. Zarząd Główny może składać własne wnioski w sprawie zmiany Statutu.

3. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej bezwzględną większością 2/3 głosów oddanych.


§ 37. 

1. Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić w wyniku uchwały Walnego Zebrania podjętej bezwzględną większością 2/3 głosów oddanych, na wniosek złożony przez Zarząd Główny. Wniosek wymaga zaopiniowania przez Komisję Rewizyjną. 

2. Likwidatorami Towarzystwa są członkowie Zarządu Głównego.

3. O przeznaczeniu majątku Towarzystwa – w wypadku jego rozwiązania się – decyduje Walne Zebranie, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu.