Regulamin Zarządu Głównego PTA

Regulamin Zarządu Głównego PTA


Pobierz regulamin jako plik PDF


REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO

I. Członkowie Zarządu Głównego

§ 1.

Zarząd Główny jest naczelną władzą wykonawczą Towarzystwa i jest wybierany przez Walne Zebranie Towarzystwa, Kadencja Zarządu Głównego trwa dwa lata.


§ 2.

Zarząd Główny składa się z 5 członków (prezesa, wiceprezesa Towarzystwa i 3 członków) oraz 2 zastępców członków Zarządu. Zarząd Główny wybiera spośród swych członków sekretarza i skarbnika Towarzystwa.


§ 3.

Utrata członkostwa Zarządu Głównego nastąpić może:

a) na własną prośbę członka za zgodą (wyrażoną w formie uchwały) Zarządu Głównego,

b) w wyniku uchwały Walnego Zebrania,

c) utraty praw członkowskich lub zawieszenia w prawach członka zwyczajnego Towarzystwa, na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,

d) na podstawie uchwały Zarządu Głównego; w przypadku trwałej niezdolności do wykonywania przez członka swej funkcji w Zarządzie.


§ 4.

Zarząd Główny obowiązany jest do zwołania Walnego Zebrania Towarzystwa w celu wyboru nowego Zarządu Głównego, gdy:

a) skład Zarządu zmaleje do 3 osób, lub mniej,

b) prezes i wiceprezes Towarzystwa w sposób trwały nie mogą pełnić swych obowiązków.

Walne Zebranie powinno być zwołane w ciągu 4 miesięcy od zaistnienia jednej z wyżej wymienionych przyczyn.


§ 5. 

W przypadku gdy wszystkie osoby wchodzące w skład Zarządu Głównego w sposób trwały nie mogą pełnić swych funkcji, obowiązek zwołania w imieniu Zarządu Głównego, w ciągu 4 miesięcy, Walnego Zebrania w celu wyboru Zarządu Głównego spoczywa w kolejności na: przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, członkach Komisji Rewizyjnej, członkach Sądu Koleżeńskiego, najstarszym wiekiem członku Towarzystwa.


§ 6.

Do obowiązków Prezesa Towarzystwa należy:

a) kierowanie działalnością Towarzystwa i Zarządu Głównego zgodnie z postanowieniami statutu Towarzystwa, uchwał Walnego Zebrania i postanowień Zarządu oraz regulaminu Zarządu Głównego,

b) zwoływanie zebrań Zarządu Głównego,

c) przewodniczenie zebraniom Zarządu Głównego;

d) kontrola wykonania przez członków Zarządu Głównego ich funkcji w Zarządzie oraz uchwał, poleceń i ustaleń powziętych przez Walne Zebranie i Zarząd Główny Towarzystwa,

e) powoływanie zastępców członków Zarządu na stanowiska członków Zarządu,

f) wymaganie złożenia przez Komisję Rewizyjną raz w roku sprawozdania Zarządowi Głównemu.


§ 7. 

Wiceprezes Towarzystwa zastępuje prezesa Towarzystwa we wszystkich jego obowiązkach, w przypadku niemożności wykonywania ich przez prezesa. Wiceprezes może na wniosek prezesa, na podstawie uchwały Zarządu Głównego, przejąć część obowiązków prezesa; warunkiem jest zgoda wiceprezesa.


§ 8.

Do obowiązków sekretarza Towarzystwa należy:

a) kierowanie wraz z prezesem działalnością statutową Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Głównego Towarzystwa,

b) kontrola zgodności treści i sposobu podejmowania uchwał i postanowień Zarządu Głównego ze statutem Towarzystwa oraz regulaminem Zarządu Głównego,

c) kierowanie biurem Towarzystwa,

d) sporządzanie protokołów zebrań Zarządu Głównego,

e) sporządzanie sprawozdań z pracy Towarzystwa i Zarządu Głównego,

f) prowadzenie korespondencji Towarzystwa, z wyjątkiem korespondencji odnoszącej się do spraw finansowych.


§ 9. 

Do obowiązków skarbnika Towarzystwa należy:

a) kierowanie wraz z prezesem działalnością finansową Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Głównego Towarzystwa,

b) przygotowywanie preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z działalności finansowej Towarzystwa,

c) prowadzenie korespondencji Towarzystwa w sprawach finansowych.


§ 10.

Obowiązkiem wszystkich członków wchodzących w skład Zarządu Głównego jest uczestniczenie w zebraniach i pracach Zarządu oraz wykonywanie poleceń Zarządu Głównego.


II. Zebrania Zarządu Głównego

§ 11.

Zebrania Zarządu Głównego zwołuje prezes Towarzystwa nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.


§ 12.

Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad zebrania Zarządu Głównego powinno być rozesłane do wiceprezesa, członków i zastępców członków Zarządu Głównego i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Towarzystwa przynajmniej na 8 dni przed datą zebrania.


§ 13.

W zebraniu Zarządu Głównego mają prawo brać udział:

a) z głosem decydującym - prezes i wiceprezes Towarzystwa oraz wszyscy członkowie Zarządu Głównego,

b) z głosem doradczym - zastępcy członków Zarządu Głównego, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, osoby zaproszone przez prezesa Towarzystwa.


§ 14.

Uchwały zebrania Zarządu Głównego są prawomocne, jeżeli w zebraniu uczestniczą przynajmniej trzy osoby z głosem decydującym. Wyjątek stanowi uchwała w sprawie zwołania Walnego Zebrania w celu wyboru nowego Zarządu Głównego, która może być podjęta przy obecności mniejszej liczby osób z głosem decydującym, jeżeli pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu w sposób trwały nie mogą pełnić swych obowiązków (w tym przypadku Zebranie Zarządu może być zwołane przez każdego członka Zarządu).


§ 15.

Uchwały i postanowienia, z wyjątkiem określonym w § 19, podejmuje Zarząd Główny zwykłą większością głosów (w przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa lub w razie jego nieobecności - wiceprezesa Towarzystwa) w głosowaniu tajnym lub jawnym zależnie od decyzji prowadzącego zebranie. Głosowanie musi być przeprowadzone jako tajne, jeżeli zażąda tego przynajmniej dwu członków Zarządu Głównego uczestniczących w zebraniu.


§ 16.

Zarząd Główny powinien ukonstytuować się na pierwszym swym zebraniu, odbytym nie później niż w ciągu miesiąca od daty Walnego Zebrania.


§ 17.

Zarząd Główny powinien nie później niż na drugim swym zebraniu powołać skład redakcji wydawnictw Towarzystwa.


§ 18.

Nazwiska kandydatów na członków honorowych Towarzystwa wraz z motywacją powinny być przekazywane na piśmie Zarządowi Głównemu przez członków zwyczajnych Towarzystwa do 15 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym obradować będzie Walne Zebranie. Sekretarz Towarzystwa obowiązany jest do dnia 1 lipca tego samego roku rozesłać listę wszystkich zgłoszonych nazwisk do wszystkich osób wchodzących w skład Zarządu. Zarząd Główny na pierwszym zebraniu po 15 września tego samego roku rozpatruje zgłoszone kandydatury i w formie uchwały decyduje o zamieszczeniu poszczególnych zgłoszeń na liście kandydatów; uchwała o zamieszczeniu na liście kandydatów powinna być podjęta jednomyślnie przez obecnych z głosem decydującym. W przypadku gdy kandydatem jest członek Zarządu Głównego, nie uczestniczy on w dyskusji i nie bierze udziału w głosowaniu nad swą kandydaturą. Członkowie Zarządu mogą także wyrazić na piśmie (doręczonym do Biura Towarzystwa przynajmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem zebrania Zarządu, które rozpatrywać ma kandydatury na członków honorowych Towarzystwa) swój sprzeciw przeciwko zamieszczaniu na liście określonych kandydatów. Zarząd Główny nie może po tym zebraniu rozszerzyć listy kandydatów na członków honorowych. Zarząd Główny może w każdym terminie zwykłą większością głosów zdecydować o skreśleniu określonych kandydatów z uchwalonej listy. Zarząd Główny nie podaje uzasadnienia nie umieszczenia kandydatów zgłoszonych przez członków na liście kandydatów na członków honorowych Towarzystwa uchwalonej przez Zarząd.


§ 19.

Obrady zebrań Zarządu są protokołowane. Protokół z zebrania Zarządu jest zatwierdzony na następnym zebraniu Zarządu. Protokoły z zebrań Zarządu Głównego powinny być składane w Biurze Towarzystwa w ciągu 7 dni od daty zebrania i przechowywane tam przez czas nieograniczony.


III. Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne:

§ 20.

Zarząd Główny obowiązany jest przedstawić na Walnym Zebraniu sprawozdanie z działalności Towarzystwa i udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania związane z działalnością Towarzystwa, stawiane na Walnym Zebraniu przez członków Towarzystwa.


§ 21.

Zarząd Główny obowiązany jest udostępnić wszystkie posiadane dokumenty oraz udzielić wszelkich informacji na temat działalności Towarzystwa i Zarządu Głównego na żądanie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.


§ 22.

Członkowie Zarządu Głównego korzystają z pomocy Biura Towarzystwa we wszystkich pracach kancelaryjnych i buchalteryjnych związanych z ich pracą w Towarzystwie.


§ 23.

Korespondencję do Zarządu Głównego należy kierować na adres Biura Towarzystwa. Adres Biura Towarzystwa powinien być podany do wiadomości członków Towarzystwa, np. przez opublikowanie w jednym z wydawnictw Towarzystwa. Członkowie Towarzystwa powinni być zawiadamiani w ciągu 30 dni o każdej zmianie adresu Biura Towarzystwa.


§ 24.

Zmiany w regulaminie Zarządu Głównego wymagają, uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa.


§ 25.

W przypadku uchwalenia zmian w statucie Towarzystwa, tracą moc te przepisy niniejszego regulaminu, które stałyby się sprzeczne z nowa wersją statutu Towarzystwa.


§ 26.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.